Παρουσίαση Παραδοτέων Έργου

Η παρουσίαση αφορά συνοπτικά τα ευρήματα των παραδοτέων:

D1.2 Criminal policy report

D2.3 Process of the data in questionnairies

D3.1 Exploratory spatial data autocorrelation analyses