Συγγενή ερευνητικά έργα

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ:

http://www.elidek.gr/http://www.elidek.gr/

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου:

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/

Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας:

http://www.hscriminology.gr/

Urban Crime Journal (Εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου):

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc