Το Έργο

Η παρούσα έρευνα θα εξετάσει την εξέλιξη του φαινομένου της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας που δημιουργείται σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η πορεία του φαινομένου θα εξεταστεί σε σχέση με τις συνθήκες οικονομικού αποκλεισμού σε επίπεδο δήμων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός πλαισίου για την κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν και επιδεινώνουν την ανασφάλεια των πολιτών στην οικονομική κρίση και για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών αντιμέτρων.

Στόχοι

Το έργο θα απαντήσει σε πολλά εκκρεμή ερωτήματα εστιάζοντας στους εξής άξονες:

1. Υπάρχει αύξηση του εγκλήματος σε περιόδους οικονομικής κρίσης;

2. Υπάρχει συσχέτιση της οικονομικής κρίσης και των διαφορετικών μορφών εγκλήματος;

3. Η χωρική κατανομή του εγκλήματος είναι σύμφωνη με την υποβάθμιση των γειτονιών λόγω της οικονομικής κρίσης;

4. Ο φόβος του εγκλήματος και της ανασφάλειας εντείνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης;

5. Ο φόβος του εγκλήματος και της ανασφάλειας εντείνονται σε περιοχές με πιο έντονα οικονομικά προβλήματα;

Πακέτα Εργασίας

Το έργο αποτελείται από τέσσερα πακέτα εργασίας τα οποία είναι τα εξής:

1. Συλλογή δεδομένων, επισκόπηση βιβλιογραφίας και έλεγχος διαθέσιμων πολιτικών.

2. Κοινωνικοοικονομική και συμπεριφορική ανάλυση που σχετίζεται με το έγκλημα.

3. Χωρική ανάλυση του εγκλήματος.

4. Διάδοση αποτελεσμάτων.

Φορέας Χρηματοδότησης

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ)

Παραδοτέα

D1.1 Γεωβάση. (παραδοτέο)

D1.2 Έκθεση αντεγκληματικής πολιτικής. (παραδοτέο)

D2.1 Ερωτηματολόγιο.

D2.2 Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας.

D2.3 Έκθεση σχετικά με την έρευνα. (παραδοτέο)

D3.1 Έκθεση χωρικής ανάλυσης. (παραδοτέο)

D3.2 Έκθεση αξιολόγησης ευαλωτότητας. (παραδοτέο)

D3.3 Δημιουργία χαρτών. (1ος χάρτης, 2ος χάρτης, 3ος χάρτης, 4ος χάρτης, 5ος χάρτης)

D4.1 Παρουσίαση επιστημονικού συνεδρίου. (Eurocrim 2022, HellasGIs 2022)

D4.2 Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. (άρθρο)                                                                                          

D4.3 Workshops. (πρόγραμμα ημερίδας, πρακτικά ημερίδας)

D4.4 Δημιουργία Web GIS. (σύνδεσμος 1, σύνδεσμος 2, κώδικας)

D4.5 Iστοσελίδα. (urbancrime.gr)